Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie Nr 7/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty

***

organizacji turystyki Informatyk Grafiki I Poligrafii Cyfrowej Mechatronik Elektryk tech poj sam mech kier mech mon masz i urz mech poj sam ele poj sam technik mechanik system zaoczny


Najważniejsze informacje

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12:00
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów, nadanie wnioskom statusu zweryfikowany – do 31 maja 2022 r.
  • Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym – od 4 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r. do godz. 15:00
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. godz. 15:00
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 19 lipca 2022 r. do godz. 12:00
  • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym – od 20 kwietnia 2022 r. do 20 lipca 2022 r.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym – od 19 lipca 2022 r. godz. 12:00 do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata / prawny opiekun lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 22 lipca 2022 r. godz. 12:00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. W takim przypadku wymagane zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym –  25 lipca 2022 r. do godz. 12:00

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w zarządzeniach Łódzkiego Kuratora Oświaty.