Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://dlugosz.wielun.pl . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 25.03.2021

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 843 49 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu przy ul. Traugutta 12 składa się z dwóch budynków:

  1. Budynek główny - główne wejście od ulicy Traugutta z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Alternatywne wejście nie stanowią bariery dla wózków inwalidzkich. Budynek jest 3-kondygnacyjny (parter, 1 piętro i 2 piętro). Korytarze i schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, nie są jednak odpowiednio oznakowane, zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, jak i słuchu oraz wzroku. Brak dostosowania w/w obiektów wyraża się w ich braku w wyposażeniu w windy, pochylni, platform przyściennych, oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych.   W obiekcie dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu szkoły jest wózek do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo na wyższe kondygnacje budynku.
  2. Budynek warsztatów szkolnych - budynek 1-kondygnacyjny z wejściami nie stanowiącymi bariery dla wózków inwalidzkich.  Korytarze znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, nie są jednak odpowiednio oznakowane, zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, jak i słuchu oraz wzroku. Brak dostosowania w/w obiektów wyraża się w ich braku w wyposażeniu w platformy przyścienne, oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych.  W obiekcie dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły (przed budynkiem głównym) jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Data publikacji strony: 24.02.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8.03.2021