Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

              

Człowiek – najlepsza inwestycja
„Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Regulamin uczestnictwa w projekcie „ Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami”

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     Projekt nr WND – POKL/II/9.2/11 pt. „Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu w okresie od 01.09.2012 roku do 31.07.2014 roku.

Cele projektu

     Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu poprzez modernizację oferty kształcenia i zwiększenie efektywności nauczania dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy u 45 K i 55 M od 1.09.2012 do 31.07.2014r.

Cele szczegółowe:

 1. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów technikum poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych u 10 K i 40 M w okresie 21 miesięcy.
 2. Zwiększenie umiejętności i rozwinięcie kompetencji w zawodzie technik organizacji reklamy u 25 K i 5 M w okresie 22 miesięcy.
 3. Zwiększenie umiejętności i rozwinięcie kompetencji w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych u 10 K i 10 M w okresie 22 miesięcy.
 4. Podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia na rynku pracy u 45 K i 55 M w okresie 22 miesięcy.
 5. Złagodzenie stereotypowego podziału na zawody typowo  „męskie” i typowo „kobiece” u 45 K i 55 M w okresie 23 miesięcy.

Rodzaje zajęć

 1. Projekt realizowany będzie na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu i skierowany jest do uczniów i uczennic tej placówki.
 2. W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje dodatkowych zajęć dla uczniów:

Zajęcia zmniejszające dysproporcje edukacyjne w zakresie kompetencji kluczowych dla uczniów i uczennic klas I i II technikum w zawodach: elektryk, informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik obsługi turystycznej.

1.      Zajęcia pozalekcyjne „3 x CAD” – uczestnicy poznają oprogramowanie komputerowe do projektowania technicznego i elementy rysunku

technicznego.

W ramach zajęć odbędą się:

-  kurs ECDL CAD –  kończący się egzaminem ECDL CAD. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat ECDL CAD

-  dwie wizyty studyjne w lokalnych firmach służące poznaniu procesów technologicznych i praktycznemu zastosowaniu projektowania komputerowego

2.      Zajęcia  pozalekcyjne „ Artysta fotograf” – uczestnicy poznają  cyfrowe techniki fotograficzne i komputerową obróbkę zdjęć.

Zaplanowano również:

-  szkolenie I poziom Adobe Photoshop  – prowadzone przez trenera autoryzowanej firmy          

-  dwie wizyty studyjne w lokalnych firmach służące poznaniu procesów technologicznych z zakresu fotografii analogowej i cyfrowej

3.      Zajęcia pozalekcyjne „Zawodowe 3D” – uczestnicy poznają elementy programu do projektowania  obiektów 3D, nabędą umiejętności sztuki

fotomontażu i tworzenia animacji.

Zaplanowano również:

-  Szkolenie I poziom 3DSmax

-  dwie wizyty studyjne wyjazdowe („Spotkanie z mistrzem animacji komputerowej”  i „Zawodowe 3D”)

4.      Zajęcia pozalekcyjne „Fan club poligrafii” -  uczestnicy poznają podstawy techniki poligrafii, warsztat składu DTP oraz obróbki grafiki

komputerowej.

W ramach zajęć odbędą się:

-  dwie wizyty studyjne służące poznaniu procesów technologicznych obowiązujących  w poligrafii

5.      Zajęcia pozalekcyjne „Nasze WWW” – uczestnicy nabędą umiejętności projektowania stron WWW z wykorzystaniem zaawansowanych programów

komputerowych i technik programowania PHP, MySQL. W ramach zajęć odbędzie się wizyta studyjna wyjazdowa „Z technikum na politechnikę”.

Zajęcia zwiększające umiejętności  i rozwijające kompetencje dla uczniów i uczennic klas I i II technikum organizacji reklamy.

6.      Zajęcia pozalekcyjne „Rysujemy technicznie”- uczestnicy i uczestniczki zajęć zgłębią tajniki rysunku technicznego stosując program AUTOCAD.

Będą uczestniczyć w:

-  kursie ECDL CAD. Po zdaniu egzaminu otrzymają międzynarodowy certyfikat ECDL CAD

-   trzech wizytach studyjnych służących praktycznemu zastosowaniu projektowania komputerowego

7.      Zajęcia pozalekcyjne „Fotograf” - uczestnicy i uczestniczki zajęć rozszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu technik fotograficznych.

Będą uczestniczyć w:

-  szkoleniu I poziomu Adobe Photoshop prowadzonym przez trenera autoryzowanej firmy

-   dwóch wizytach studyjnych służących poznaniu procesów technologicznych z zakresu fotografii analogowej i cyfrowej

8.      Zajęcia pozalekcyjne „WEB ASTER” - uczestnicy i uczestniczki zajęć rozszerzą umiejętności projektowania publikacji multimedialnych i stron WWW

oraz odbędą wizytę studyjną na wyższą uczelnię połączoną z warsztatami.

Zajęcia zwiększające umiejętności  i rozwijające kompetencje dla uczniów i uczennic klas I i II

technikum cyfrowych procesów graficznych.

9.      Zajęcia pozalekcyjne „3D Creators” -  uczestnicy i uczestniczki zajęć pogłębią wiedzę z zakresu przetwarzania obiektów za pomocą efektów 3D.

Będą uczestniczyć w:

-  szkoleniu I poziom 3DSmax prowadzonym przez trenera autoryzowanej firmy. Otrzymają pomoce dydaktyczne

-  dwóch wizytach studyjnych służących poznaniu procesów animacji komputerowej.

10.  Zajęcia pozalekcyjne „Młody poligraf” -  uczestnicy i uczestniczki zajęć zapoznają się z nowymi technikami poligrafii i nowoczesnym

oprogramowaniem poligraficznym. Otrzymają pomoce dydaktyczne.

W ramach zajęć uczestniczyć będą w:

-  dwóch wizytach studyjnych służących poznaniu procesów technologicznych obowiązujących w poligrafii.

Dla wszystkich grup odbędą się:

 • warsztaty interaktywne z języka angielskiego zawodowego
 • wykład przedstawicielki Stowarzyszenia Kongresu Kobiet nt. równości płci i przełamywania stereotypów      
 • 2 spotkania z doradcą zawodowym

3. Uczniowie uczestniczyć będą w interaktywnych lekcjach, przygotowywać będą projekty, wystawy fotograficzne, gazetki tematyczne.

Grupa Docelowa Projektu

1.   Projekt skierowany jest bezpośrednio do uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.
2.    Wsparcie w ramach projektu przewidziane jest dla 100 osób ( 45 K i 55 M ) z klas I i II technikum. 

Zasady naboru uczestników

 1. Grupa docelowa zrekrutowana będzie z K i M  z kl. 1 i 2 technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. W roku szkolnym 2012/2013 zostaną utworzone: Pierwsza grupa docelowa z technikum w zawodach: elektryk, informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik obsługi turystycznej. Projekt zmniejszy dysproporcje edukacyjne tej grupy poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych. Druga grupa docelowa z technikum organizacji reklamy, trzecia grupa docelowa technikum cyfrowych procesów graficznych. Osoby z tych grup zwiększą umiejętności i rozwiną kompetencje kluczowe w swoim zawodzie. Wsparcie otrzymają osoby: głównie z obszarów wiejskich, pochodzące ze środowisk zróżnicowanych społ.-ekonom.,   bez dostępu  do wysoko rozwiniętej techniki, bez alternatywy na rozwój własnych zainteresowań. Wsparciem zostaną objęte dziewczęta.
 2. O projekcie uczniowie zostaną poinformowani 1.09.2012r (początek promocji). Rekrutację w roku  szkolnym 2012/2013  prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna, od 17-28.09.2012 w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu w Biurze Projektu.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie WWW projektu  oraz w Biurze Projektu. Kryteria naboru (w ukł. hierarchicznym):  

        I. Status ucznia Technikum ZS nr 2 w Wieluniu.
       II. Sytuacja społ.-ekonom
      III. Płeć (pierwszeństwo dziewczęta w celu wzmocnienia grupy słabszej)
      IV. Frekwencja na zajęciach lekcyjnych
       V. Ocena postępów w nauce
      VI. Pozytywna opinia wychowawcy

4.  Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Mogą zostać wybrane do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia miejsca: rezygnacji lub skreślenia z listy (zasady w regulaminie uczestnictwa w projekcie). Rekrutacja dodatkowa odbywa się zgodnie z kryteriami naboru. Istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji (w przypadku wolnych miejsc). Aby nadmiernie nie obciążać dojeżdżających osób, uczeń/uczennica może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach. Zrekrutowani do projektu uczniowie i uczennice biorą udział w projekcie przez 2 lata. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości płci.

Obowiązki uczestników

 1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia rodzice (opiekunowie) uczniów, a także uczniowie mają obowiązek:
  • podpisać deklarację uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z potrzebami projektu
  • wypełnić formularz danych osobowych (Formularz PEFS) do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych.
 2. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie.
 3. Uczeń ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w zajęciach, a nieobecności będą usprawiedliwiane na zasadach obowiązujących w szkole.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie rodzice przedstawiają pisemne oświadczenie wraz z podaniem przyczyn.

Uprawnienia uczestników

 1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do:
  • nieodpłatnego udziału w zajęciach w projekcie - koszt zajęć pokrywany jest w całości ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa
  • otrzymania bezpłatnie materiałów dydaktycznych,
  • nieodpłatnego uczestnictwa w kursach, szkoleniach, wykładach, spotkaniach, wizytach studyjnych  w ramach projektu,
  • korzystania z materiałów dydaktycznych oraz z bazy technodydaktycznej utworzonej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2012 roku do końca realizacji Projektu.

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME