ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 26.04.2018r.
28.02.2018 r. Wieczór Poezji w Zespole Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu
ZAPRASZAMY zgłoszenia do dnia 28.02.2018 r.
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Uchwałą  Nr 2274/2017 Zarządu z dnia 09.11.2017r. udzielił Powiatowi Wieluńskiemu dotacji na realizację zadania: Program Edukacji Ekologicznej pn. ’’Postaw na ekologię – edukacja ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu ‘’ realizowany w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.

Wartość całkowita w/w zadania to kwota 19 754,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100) z tego kwota      16 787,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach otrzymanej dotacji zorganizowano dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu wycieczki do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Elektrowni Wodnej Jeziorsko – Termy Uniejów, Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w Załęczu Wielkim, Centrum Nauki i Techniki w Łodzi oraz warsztaty i konkursy o tematyce ekologicznej.

Podjęte działania wpłyną na kształcenie świadomości ekologicznej, właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, rozbudzą i rozwiną zainteresowania przyrodnicze.

*****

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z Uchwałą nr 3187/2014 Zarządu z dnia 28.11.2014r. ogłosił wynik konkursu ,,Edukacja Ekologiczna w szkołach i w przedszkolach”. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu otrzymał dofinansowanie na działania proekologiczne  w kwocie 25 560,00złotych. W ramach projektu pod nazwą ,,Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – promocja form ochrony przyrody oraz wykorzystanie ekologicznych źródeł energii” zaplanowano do końca bieżącego roku szkolnego tj. 2014/2015 realizacje następujących zadań: organizacja wycieczek ekologicznych, konkursów, prelekcji i zajęć o tematyce ekologicznej oraz zakup pomocy dydaktycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii. Podjęte działania wpłyną na kształcenie świadomości ekologicznej, właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, rozbudzą i rozwiną zainteresowania przyrodnicze a także wpłyną na wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia, będą inspiracją do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska z wykorzystaniem min. ekologicznych źródeł energii. 

 


Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza
w Wieluniu

 

W dniu 04.04.2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił Powiatowi Wieluńskiemu dofinansowania Zadania pt. Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – wykorzystanie ekologicznych źródeł energii. Całkowita wartość w/w zadania to 17.445,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć 00/100), w tym kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 15.700,00 (słownie złotych: piętnaście tysięcy siedemset 00/100).

W ramach w/w zadania zakupiono pomoce dydaktyczne tj. zestaw do ćwiczeń-fotowoltaika i zestaw do ćwiczeń-wykorzystanie źródeł energii wiatrowej, pomoce te będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wytwarzania i wykorzystania źródeł energii elektrycznej i energii wiatrowej. Ponadto zostały przeprowadzone dwa konkursy tj. : konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej pt. ,,Alternatywne źródła energii-przyszłością świata”, w którym udział wzięło 22 uczniów szkół gimnazjalnych i konkurs na prezentację multimedialną dla młodzieży Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu pt. ,,Energia słoneczna jako alternatywne źródło energii XXI wieku”, w którym udział wzięło 7 uczniów. Konkursy zostały zakończone wręczeniem nagród dla najlepszych prac i upominków dla wszystkich uczestników oraz zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Ojcowskiego Parku Narodowego połączoną z zajęciami ekologicznymi dla grupy 48 uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu i nagrodzonych uczniów z gimnazjum wraz z opiekunami. Celem w/w zadania było doprowadzenie do takiego stanu świadomości społecznej, w którym edukacja ekologiczna oraz jej efekty będą postrzegane jako niezbędny warunek rozwoju społecznego.

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu otrzymał dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA w kwocie 2 500,00 zł (brutto) na zadanie prewencyjne dotyczące wymiany obecnego chodnika na chodnik antypoślizgowy.

Rozliczenie finansowo-rzeczowe dotyczące realizacji Wniosku o finansowanie zadania prewencyjnego przez PZU nastąpiło w marcu 2014r. 

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza
w Wieluniu

Zostaje utworzona pracownia ekologiczna przy Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu realizowana przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”.

Kwota przyznanej dotacji na ten cel wyniosła 29 210,00 zł.

 

 

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza
w Wieluniu

 
od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2014 rozpocznie realizację projektu unijnego podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.3.4 – projekty innowacyjne.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia a jego celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi.

Projekt realizują:

  • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN)
  • Edukacja Pro Futuro spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • American Systems Sp. z o.o.
  • Colin Rose - założyciel i prezes angielskiej firmy „Accelerated Learning Systems” 

W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma, na której umieszczone będą lekcje        z zakresu geografii, chemii, fizyki i przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET.

Dzięki Polskiej Akademii Nauk uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Zaplanowano także zajęcia lekcyjne w obserwatoriach m.in. w Książu, Raciborzu, Ojcowie oraz  w laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego Oceania lub odbędzie się na statku Horyzont II, gdzie uczniowie będą mieli niepowtarzalny bezpośredni kontakt z nauką.

W ramach projektu szkoła otrzyma:

  • tablicę interaktywną z oprogramowaniem
  • zestaw do monitoringu przyrodniczego
  • dostęp do platformy e-learningowej
  • dostęp do materiałów multimedialnych
  • wycieczki do instytutów naukowych
  • udział w festiwalach i piknikach naukowych

Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie jest w stanie zapewnić tak „żywego” i fascynującego poznawania świata science.

więcej informacji o Eduscience. 

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza
w Wieluniu
 

od 1 września 2012 roku do 31 lipca 2014 roku będzie realizowany projekt pt. „Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przez Powiat Wieluński.

Projekt skierowany jest do uczniów technikum ZS nr 2 im. Jana Długosza, a w szczególności do klas: technikum organizacji reklamy i technikum cyfrowych procesów graficznych. Uczestników projektu czeka wiele atrakcji: zajęcia pozalekcyjne z zakresu fotografii cyfrowej i analogowej, poligrafii, komputerowego wspomagania projektowania i rysunku technicznego, a także grafiki komputerowej oraz tworzenia stron www; specjalistyczne kursy i szkolenia; spotkania z ciekawymi ludźmi; wizyty studyjne do firm i instytucji związanych z danym kierunkiem kształcenia. Ponadto uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne, certyfikaty ukończenia szkoleń i  kursów o skali międzynarodowej. Z zakupionego nowoczesnego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania będą mogli korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza
w Wieluniu

realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Budżetu Państwa i Powiatu Wieluńskiego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa V: Infrastruktura Społeczna

Działanie  V.3 Infrastruktura Edukacyjna

pod tytułem:

”Mistrz w zawodzie - podnoszenie jakości kształcenia zawodowego młodzieży”

o wartości: 359 545,00 zł. W tym Dotacja Rozwojowa z EFRR: 305 613,25 zł

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME