Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

PROJEKTY ZREALIZOWANE

1. Przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środków prewencyjnych PZU S.A i PZU Życie S.A na budowę boiska sportowego w ramach Programu ,,BLISKO BOISKO”.

Przebudowano istniejące boisko i obiekty sportowe na całoroczne boisko piłkarskie ze sztuczną trawą oraz na boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych wraz z bieżnią lekkoatletyczną. Wartość inwestycji to kwota 714 655,50 zł. Udział własny Starostwa Powiatowego 186 800,00 zł. Dodatkowo z środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego ułożono kostkę brukową wokół obiektów sportowych oraz na dziedzińcu szkoły 156 400,00 zl. Ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi doposażono siłownię szkolną w sprzęt treningowy na kwotę 89 900,00 zł. W roku 2009 przeprowadzono termomodernizację sali gimnastycznej za kwotę 159 920,45 zł – środki zabezpieczone z budżetu Starostwa Powiatowego. Dodatkowo za kwotę wymieniono parkiet 101 657,32 zł

 

2. Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przez Powiat Wieluński, realizowany od 1.09.2012r. do 31.07.2014r. Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, poszerzenie oferty nauczania, zwiększenie jej efektywności oraz dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów technikum ZS nr 2 im. Jana Długosza, a w szczególności do klas: technikum organizacji reklamy i technikum cyfrowych procesów graficznych. Uczestników projektu czeka wiele atrakcji: zajęcia pozalekcyjne z zakresu fotografii cyfrowej i analogowej, poligrafii, komputerowego wspomagania projektowania i rysunku technicznego, a także grafiki komputerowej oraz tworzenia stron www; specjalistyczne kursy i szkolenia; spotkania z ciekawymi ludźmi; wizyty studyjne do firm i instytucji związanych z danym kierunkiem kształcenia. Ponadto uczestnicy projektu otrzymają materiały dydaktyczne, certyfikaty ukończenia szkoleń i  kursów o skali międzynarodowej. Z zakupionego nowoczesnego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania będą mogli korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 

3. Dotacja z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”.

Dotacja pozwoliła otworzyć i wyposażyć pracownię w niezbędne pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt elektroniczny. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 29 210,00 zł.

 

4. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.

Zadanie realizowano w okresie od 19 czerwca do 26 listopada 2012r. Całkowity koszt zadania wyniósł 707 801,94 zł. Termomodernizacja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 501 958,71 zł, a pozostała kwota tj. 205 843,23 zł stanowiła środki własne Powiatu Wieluńskiego. W ramach zadania przeprowadzono remont wewnętrznej instalacji c.o. , wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, docieplenie ściany zewnętrznej oraz dachu budynku.

 

5. Dzisiaj w szkole, jutro w zakładzie pracy.”

Projekt realizowany od 1.10.2012r. do końca roku szkolnego 2012/2013, skierowany był do uczniów klas I, II i III o profilach technik elektryk  i technik mechatronik Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej obejmującej zagadnienia z obszaru energii odnawialnej, zajęciach języka niemieckiego zawodowego oraz przedsiębiorczości, mieli także możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji doradztwa zawodowego. Dodatkowo młodzież biorąca udział w projekcie uczestniczyła w tygodniowych praktykach, które odbyły się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie z zakresu technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

 

6. „Partnerzy w nauce”

Projekt realizowany od 15.10.2009r. do 30.06.2012r. miał na celu pozyskanie nowych potencjalnych grup studentów, a w konsekwencji zbudowanie społeczeństwa równych szans. Uczestnicy, w ramach bezpłatnych warsztatów, kształtowali kompetencje kluczowe, uzupełniali swoją wiedzę z zakresu stosowania nowoczesnych metod pracy, mieli także możliwość indywidualnych konsultacji prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Śląskiego. W formie użyczenia szkoła otrzymała liczne pomoce dydaktyczne (tablicę interaktywną, 2 projektory multimedialne, projektor SHARP, komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, kamerę cyfrową, lustrzankę cyfrową, system do testów, miernik wielofunkcyjny, zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć).

 

7. EDUSCIENCE

Projekt z zakresu edukacji przyrodniczej realizowany od 1.09.2012r. do 30.06.2014r., umożliwiał fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych, a to z uwagi na dostęp do materiałów edukacyjnych z zakresu SCIENCE stworzonych na platformie e-learningowej, możliwość tworzenia materiałów interaktywnych, udział w szkoleniach oraz korzystanie z nowoczesnych technik i sposobów zwiększających skuteczność uczenia. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.3.4 – projekty innowacyjne.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia a jego celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi.

Projekt realizują:

 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN)
 • Edukacja Pro Futuro spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • American Systems Sp. z o.o.
 • Colin Rose - założyciel i prezes angielskiej firmy „Accelerated Learning Systems” 

W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma, na której umieszczone będą lekcje z zakresu geografii, chemii, fizyki i przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET.

Dzięki Polskiej Akademii Nauk uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Zaplanowano także zajęcia lekcyjne w obserwatoriach m.in. w Książu, Raciborzu, Ojcowie oraz  w laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego Oceania lub odbędzie się na statku Horyzont II, gdzie uczniowie będą mieli niepowtarzalny bezpośredni kontakt z nauką.

W ramach projektu szkoła otrzymała:

 • tablicę interaktywną z oprogramowaniem
 • zestaw do monitoringu przyrodniczego
 • dostęp do platformy e-learningowej
 • dostęp do materiałów multimedialnych
 • wycieczki do instytutów naukowych
 • udział w festiwalach i piknikach naukowych

Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie jest w stanie zapewnić tak „żywego” i fascynującego poznawania świata science.

więcej informacji o Eduscience. 

 

8. „Mistrz w zawodzie. Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego młodzieży”

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa i Powiatu Wieluńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 • Oś Priorytetowa V: Infrastruktura Społeczna
 • Działanie  V.3 Infrastruktura Edukacyjna

pod tytułem:

”Mistrz w zawodzie - podnoszenie jakości kształcenia zawodowego młodzieży” o wartości: 359 545,00 zł. W tym Dotacja Rozwojowa z EFRR: 305 613,25 zł „Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Projekt realizowany w okresie od 2009r. do 2015r., miał na celu wprowadzenie nowej jakości szkolenia opartej na pracy ćwiczeniowej z uczniem uzyskanej dzięki wyposażeniu szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, pozwalający wyrównać dysproporcje między bazą dydaktyczną szkoły a poziomem technicznym wyposażenia zakładów pracy.W ramach projektu zakupiono m.in.stanowiska symulujące układy zasilania paliwem, bezpieczeństwa jazdy, zestawy do budowania elektrycznych układówsterowania w pojazdach samochodowych. Zakupiono również zestawy narzędzi monterskich, urządzeń kontrolno - pomiarowych i wyposażenia klas dydaktycznych. Łączna wartość projektu wyniosła 359 545,00 zł.

 

9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 28.12.2015 r. udzielił Powiatowi Wieluńskiemu dofinansowania na realizację zadania: ,,Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu” w formie pożyczki w kwocie 359 555,00 zł oraz w formie dotacji w kwocie 359 555,00 zł.

 Wartość całkowita ww. zadania to kwota 770 773,94 z tego kwota 719 110,00 zł  dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach zadania ,,Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu” wykonano:

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku warsztatów szkolnych;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram wjazdowych;

- montaż układu wentylacji z oczyszczaniem i recyrkulacją;

- wymianę układu grzewczego;

- montaż ciepłociągu;

- obróbki blacharskie;

- instalację odgromową.

Termin zakończenia realizacji zadania 31.08.2016 r.

 

10. „Wykwalifikowany absolwent ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu dla kluczowych specjalizacji regionu”

Projekt realizowany w latach od 2016 do 2018 , ma na celu umożliwienie młodzieży ( 143 osoby) zdobycie dodatkowych kwalifikacji z zakresu:

- obsługi i programowania robota spawalniczego,

- obsługi programu do rysowania i programowania obrabiarek CNC CAD/CAM

- obsługi programu do projektowania układów pneumatyki i hydrauliki FLUIDSIM

-  obsługi programu do projektowania obwodów elektrycznych i szaf sterowniczych ARKADIA

- obsługi diagnoskopu samochodowego firmy BOSCH

Jednocześnie projekt umożliwił zakup nowoczesnych urządzeń i pomocy dydaktycznych, które w znaczącym stopniu pozwolą podnieś jakość kształcenia zawodowego w szkole. W ramach projektu wszyscy uczniowie nim objęci odbyli miesięczne płatne staże wakacyjne, które pozwoliły zweryfikować nabytą w ramach kursów wiedzę w rzeczywistych warunkach pracy i poznać rzeczywiste warunki pracy występujące w zakładach pracy. Łączna wartość projektu to 1 094 646,62 zł.

 

11. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadanie pt. ,,Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – wykorzystanie ekologicznych źródeł energii„.

W dniu 04.04.2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił Powiatowi Wieluńskiemu dofinansowania Zadania pt. Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – wykorzystanie ekologicznych źródeł energii. Całkowita wartość w/w zadania to 17.445,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć 00/100), w tym kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 15.700,00 (słownie złotych: piętnaście tysięcy siedemset 00/100).

W ramach w/w zadania zakupiono pomoce dydaktyczne tj. zestaw do ćwiczeń-fotowoltaika i zestaw do ćwiczeń-wykorzystanie źródeł energii wiatrowej, pomoce te będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wytwarzania i wykorzystania źródeł energii elektrycznej i energii wiatrowej. Ponadto zostały przeprowadzone dwa konkursy tj. : konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej pt. ,,Alternatywne źródła energii-przyszłością świata”, w którym udział wzięło 22 uczniów szkół gimnazjalnych i konkurs na prezentację multimedialną dla młodzieży Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu pt. ,,Energia słoneczna jako alternatywne źródło energii XXI wieku”, w którym udział wzięło 7 uczniów. Konkursy zostały zakończone wręczeniem nagród dla najlepszych prac i upominków dla wszystkich uczestników oraz zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Ojcowskiego Parku Narodowego połączoną z zajęciami ekologicznymi dla grupy 48 uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu i nagrodzonych uczniów z gimnazjum wraz z opiekunami. Celem w/w zadania było doprowadzenie do takiego stanu świadomości społecznej, w którym edukacja ekologiczna oraz jej efekty będą postrzegane jako niezbędny warunek rozwoju społecznego. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 15 700,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2014 r.

 

12. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadanie pt. ,,Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – wykorzystanie ekologicznych źródeł energii„.

W ramach projektu zorganizowano wyczki ekologiczne do Krajobrazowego Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Świętokrzyskiego Parku Narodowego i do kopalni w Bełchatowie oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci zestawów do ćwiczeń w zakresie ,,zasada działania elektrowni słonecznych i pomp ciepła” oraz ,,ogniwo paliwowe”. Natomiast celem wycieczek było poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Ojcowskiego Parku Narodowego, form ochrony przyrody w Polsce, kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży oraz promocja aktywnego wypoczynku. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 25 560,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2015 r.

 

13. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pt. ,,Program Edukacji Ekologicznej pn. ’’Postaw na ekologię - edukacja ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu ‘’.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Uchwałą  Nr 2274/2017 Zarządu z dnia 09.11.2017r. udzielił Powiatowi Wieluńskiemu dotacji na realizację zadania: Program Edukacji Ekologicznej pn. ’’Postaw na ekologię – edukacja ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu ‘’ realizowany w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.

Wartość całkowita w/w zadania to kwota 19 754,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100) z tego kwota 16 787,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach otrzymanej dotacji zorganizowano dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu wycieczki do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Elektrowni Wodnej Jeziorsko – Termy Uniejów, Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w Załęczu Wielkim, Centrum Nauki i Techniki w Łodzi oraz warsztaty i konkursy o tematyce ekologicznej. Podjęte działania wpłyną na kształcenie świadomości ekologicznej, właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, rozbudzą i rozwiną zainteresowania przyrodnicze. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 16 107,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2018 r.

 

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME